Till vilka delar vi ut

Hotell

Gideoniterna placerar svensk-engelska Nya testamenten på hotell, semesteranläggningar och vandrarhem runt om i vårt land. Förbundets representanter tar kontakt med hotelledningen för att erbjuda Nya testamenten. Biblarna placeras på hotellrummen. Det händer att hotellgäster tar med sig boken hem efter vistelsen. Gideoniterna gör dock kompletteringar av bibelbeståndet varje år och erbjuder ersättningsexemplar.

Tacksamma hotellgäster skriver till Gideoniterna och berättar vad de upplevde efter att ha läst Bibeln på hotellrummet. För många har läsandet fått en livsavgörande betydelse.

Grundskolor

Tiotusentals högstadieelever erbjuds varje år att ta emot ett Nya testamente som en frivillig gåva. Detta är ett generellt erbjudande till landets alla högstadieskolor sedan snart 50 år tillbaka.

Gideoniterna delar ut blå ficktestamenten till elever på högstadiet i Sverige. Ficktestamentet innehåller förutom Nya testamentet även Psaltaren.

Gideoniterna arbetar utifrån skolans styrdokument, Lgr 11, kursplaner och "likabehandlingslagen". Vi menar att vår utdelning av Nya testamentet ligger helt i linje med styrdokumenten, skolans värdegrund och människosyn och att vår medverkan kan "berika skolan som lärande miljö".

I samband med utdelningen kan vi kortfattat ge information och fakta om Bibeln. Kristendomen har haft stor påverkan på svenska musiker, konstnärer och författare. Vårt gemensamma kulturarv är starkt präglat av Bibeln och kristen etik. Vi kan hjälpa till att visa på dessa influenser och peka på varifrån de kommer.

Bibeln påverkar i dagens mångkulturella samhälle. Lagar och rättsväsende och det juridiska tänkandet är starkt påverkat av Bibelns människosyn. "Likabehandlingslagen" har fått sin utformning utifrån Bibelns demokratiska människosyn och den så kallade "Gyllene regeln". Författare, musiker, konstnärer och andra har ofta uttryckssätt, som visar på hur Bibeln haft inflytande på deras konstnärskap, allmänt i språkbruket, i lagar och marknadsföring. "Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet i ett mångkulturellt samhälle", säger Lgr 11.

Bibelkunskap enligt kurskraven i Lgr 11: I kurskraven för ämnet religion i årskurserna 3, 6 och 9 står det tydligt om att eleverna ska kunna göra väl utvecklade och nyanserade jämförelser mellan kristendomens betydelse för svenskt kultur- och samhällsliv förr och nu. Kraven ökar med stigande ålder. Undervisningen ska behandla: kunskap om kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer. Men också centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen ska behandlas och jämföras med de andra världsreligionerna. Vi kan hjälpa till att berätta om Bibelns innehåll för eleverna.

Utdelningen görs på ett sådant sätt att det är lätt att tacka nej. Eleverna tillfrågas kollektivt om vilka som vill ha ett Nya testamente gratis. De elever som har en annan trosbakgrund kan på ett naturligt sätt avstå från att ta emot. Gideoniterna vill inte kränka någon elev genom att vara påstridiga, utan har stor respekt för andras tro och religion.

Representanten för Gideoniterna kan i samband med utdelningen berätta om Bibeln. Gideoniternas medverkan utformas ofta som en lektionsmedverkan inom ramen för religionsämnet. Gideoniternas besök innebär en möjlighet för elever och lärare att ställa frågor om personlig erfarenhet av Bibeln.  

Studenter

Ett svensk-engelskt Nya testamente i kalenderformat erbjuds studenter vid universitet, högskolor och folkhögskolor.

Utdelningar på universitet och högskolor sker oftast i samband med terminsstart och de välkomstarrangemang som skolledningarna arrangerar för nya studenter. På folkhögskolor erbjuds studenter Nya testamenten i samband med gemensamma samlingar. På de skolor som har internat erbjuds större versioner av svensk-engelska Nya testamenten, så kallade hotellbiblar, för placering på respektive rum.

Personal inom vården

Personal inom vården

Gideoniterna placerar Nya testamenten på vårdavdelningar, mottagningar och i väntrum till stöd för patienter och besökare. De Nya testamenten som placeras ut, är ett svensk-engelska Nya testamenten samt exemplar med stor stil för personer med nedsatt syn. Dessa Nya testamenten placeras i ett ställ.

All personal inom sjuk- och hälsovården erbjuds vita Nya testamenten i fickmodell.

Sjukhus och avdelningar besöks regelbundet för att ersätta exemplar som försvunnit i utplacerade ställ.

Syftet med utplacering och utdelning av Nya testamenten inom vården, är att vi tror att det inom vården finns tillfällen när ett Nya testamente kan vara ett verktyg för att förmedla ett ord till hjälp i olika livssituationer och för att ingjuta livsmod i stunder av oro, sorg och lidande.

Ibland kommer brev från tacksamma patienter, som inför en operation eller annan behandling funnit tröst och trygghet i den bibel som varit placerad i sjukrummet. Personal vittnar om att de har glädje av sitt Nya testamente i arbetet, både för egen del och tillsammans med patienterna.

Militär personal

Gideoniterna besöker regelbundet militärförband över hela landet. Militär personal erbjuds ett personligt blått ficktestamente som ett "andligt första förband".

Gideoniterna samarbetar också med fältpräster för att tillhandahålla exemplar till militär personal i utlandstjänst.

Utdelningar sker i de flesta fall i samband med arrangemang inom respektive förband.

Personal inom polis, räddningstjänst, tull

Gideoniterna har även personal inom polis, räddningstjänst och tull som mål för utdelning av ett personligt, blått Nya testamente i fickmodell. Gideoniterna har samarbetat med arbetsledningen inom de tre verksamhetsområdena i många år.

Syftet med utdelning av Nya testamenten inom dessa områden är att tillhandahålla ett verktyg i situationer där det är viktigt att kunna förmedla ord till hjälp och i stunder av oro, sorg och lidande.

Kriminalvården

Gideoniterna besöker regelbundet häkten samt öppna och slutna fångvårdsanstalter inom kriminalvården över hela landet. Besöken sker under olika former. Internerna erbjuds möjlighet till personliga samtal. Vid samtalen överlämnas ett Nya testamente i fickformat.

På de intagnas rum placeras svensk-engelska Nya testamenten.